Kézművesség, vagy nem mezőgazdasági vállalkozások támogatása a VP-ben

2019. július 25., csütörtök

Megjelent egy hír, miszerint februárra várható egy – "100% támogatás új mikrovállalkozások indítás kistelepüléseken" – pályázati lehetőség.

A KISLÉPTÉK EGYESÜLET összeszedte az erre vonatkozó tudnivalókat, melyek a jelenleg közzétetet VP 2014-2020 anyag alapján nyújt csak tájékoztatást, de a tényleges pályázati felhívás – ettől jócskán el is térhet, illetve a fogalmi meghatározások alapján is változhat.

Ha munkánkat segíteni szeretné, kérjük adója 1%-t felhívásunk szerint juttassa el az ITT megadott adószámra.
Támogathatja munkánkat adománnyal is a 11742049-20343394    (OTP) számlaszámon.
Hírlevelünkre itt íratkorhat fel: www.kisleptek.hu/hirlevel/

M06 – A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (19. cikk) Intézkedésen belül:
A 6.2 és a 6.4 támogatások jellemzői:
Támogatja:
– a fiatal mezőgazdasági termelő vállalkozások indulását,
– elsődleges mezőgazdasági termelők off-farm diverzifikációs aktivitásának megkezdését,
– vidéki térségekben induló mikro-vállalkozásokat átalány módon,
– elsődleges mezőgazdaági vállalkozások off-farm diverzifikációs tevékenységének fejlesztését célzó beruházásokat.

A (6.2) Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása alintézkedés a vidéki térségekben  / 6.2. – induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás
Cél:
1.) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állása, ahol a kedvezményezett: mikorovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő.  Itt CSAK
OLYAN MEZőGAZDASÁGI TERMELő pályázhat, aki/ami MIKROVÁLLALKOZÁS szintnél nem nagyobb, éves árbevételének legalább 50%-a MEZőGAZDASÁGI ÁRBEVÉTEL-ből származik. A VP "OFF-FARM diverzifikációt" említ,
ami azt jelentehti, hogy a gazdaság heyén kívül (gazdaság helyén kívül lévő telephely, üzlet, műhely, mozgóbolt, szállásszolgáltatás helye…) kell a vállalkozást – a mezőgazdasági tevékenységtől ELTÉRő irányba fejleszteni, ami a
megélhetés több lábon állását biztosítja. 

Az eltérő irány, a DIVERZIFIKÁCIÓ lehet (nem kötelező érvénnyel) pl.:

– a turisztikai szolgáltatások és a vendéglátás fejlesztése;
– mezőgazdasági termékre/melléktermékre épülő Non-Annex I termék (kivéve energia) feldolgozása pl. tollpárna….
– és közvetlen termelői értékesítése (nem feltétel a mezőgazdasági termék input);
– a mező- és erdőgazdálkodási gazdasági egységen kívül kialakított kereskedelmi tevékenység vidéken és városban egyaránt.
– gazdálkodásra építő szolgáltatások kialakítása, beleértve a szociális, rehabilitációs szolgáltatásokat, ismeretátadást, oktatást.

2.) a vidéki térségekben egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikrovállakozás indításának előmozdítása. ahol kedvezményezett a helyben lakó (a pályázat benyújtási évének január 1. napján helyben állandó
lakóhellyel rendelkező), 18. évét betöltött, cselekvőképes természetes személy (tehát nem kell mezőgazdasági termelőnek lennie)

(MI A VIDÉKI TÉRSÉG? – Pest megye egyetlen települése sem az. A többi megye települései közül, közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül, ahol:
o a népesség 10 ezer főnél kevesebb vagy
o 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei (összesen 53 település);
o nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A fejlesztés és a tevékenység végzésének tényleges helye a vidéki térség.

KI A MEZőGAZDASÁGI TERMELő? az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén mezőgazdasági termelő tevékenységet végez. Az egyes jogcímek
további jogosultsági kritériumokat is megállapíthatnak.

MIKROVÁLLALKOZÁS: Lehet őstermelő is és olyan vállalkozások, amelyek 10 főnel kevesebb embert foglalkoztatnak, s amelyek éves forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millio eurot.

TOVÁBBI FELTÉTEL: Üzleti terv benyújtása 5 éves időszakra. mely tartalmazza:
– a támogatást igénylő személy, illetve mikro- vagy kisvállalkozás kezdeti gazdasági helyzete
– a tevékenység fejlesztésével kapcsolatos mérföldkövek és célok
– Pénzügyi elemzés készítése a projekt életképességének és jövedelmezőségének alátámasztásához.
– További tervezett beruházások, a VP-ből tervezett fejlesztések, képzés, szaktanácsadás igénybevétele

TELJESÍTENDő KRITÉRIUMOK a MEGVALÓSÍTÁS SORÁN:
– a támogatási döntéstől számított legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását
– legkésőbb az üzleti terv megvalósításának megkezdésétől számított 6 hónapon belül az új tevékenység bejegyeztetése, illetve az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozás befejezett megalapítása.
– legkésőbb a 4. naptári év végére teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket,
– az üzleti tervben vállalt időszak elteltével, legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében az új tevékenység, vagy az új mikrovállalkozás működése alapján kifizetett jövedelem eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét.

Értékelési szempontok (6.2 és 6.4):
– Az üzleti tervben megfogalmazottak minősége: megalapozottsága, fenntarthatósága, realitása és gazdaságossága.
– A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti fejlesztendő járásokban és azokhoz tartozó településeken megvalósuló fejlesztések előnyben részesítése.
– Tanyás településeken, tanyagazdaságokban és aprófalvakban megvalósuló fejlesztések előnyben részesítése.
– Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése.
– Pozitív foglalkoztatási hatás a kötelező vállaláson túl.
– Innovatív megoldások alkalmazása.
– Minősítési rendszerben (pl. falusi szálláshelyek minősítése) való részvétel vállalása.

Nem támogatható: mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, továbbá agrár- és élelmiszer feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó energetikai termelő /megújuló energia termelésre
irányuló beruházás.

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: Várhatóan 40 000 euró, azaz kb. 12 M Ft.
– Legfeljebb öt éves vállalás két részletben (75% – 25%) átalány formájában nyújtható támogatás.
– Az első kifizetést követő további igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.
– Igényelhető támogatás: 40 000 euró 5 éves időszakra nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.
– A második támogatási részlet az üzleti terv megfelelő végrehajtásától függően fizethető ki

(6.4.) Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése alintézkedés a vidéki térségekben megkezdett, mezőgazdasági termelésen kívüli vállalkozási diverzifikációs tevékenységek megerősítése, továbbfejlesztésére irányul. / 6.4. – nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.
Célja a falusi turizmus hangsúlyozása, amely egyúttal a környezeti és egyéb természeti erőforrások kíméletes használatára, a klímaváltozáshoz való szükséges adaptációra is ráirányítja a szélesebb közvélemény figyelmét.
Ez a művelet a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházásokat támogatja.

Támogatható többek között a termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák ialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).
Kiemelt fejlesztési célterület továbbá a mezőgazdasági termelők által kialakított és működtetett falusi és egyéb rurális turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése.
Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és a
vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló fejlesztéseket.

Nem támogatható: mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, továbbá agrár- és élelmiszer feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó energetikai termelő /megújuló energia termelésre rányuló beruházás.

Kedvezményezett: Vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők. Mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki /amely
– a fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel azonos település közigazgatási területén, vagy attól nem több, mint 40 km-re indítja vagy végzi,
– a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan a tulajdona, székhelye vagy telephelye, vagy arra hosszú távú, fejlesztés lehetőségét is magában foglaló bérleti vagy más használati jogot biztosító szerződése van,

Támogatható beruházások:
a) épület vagy építmény építése, felújítása vagy fejlesztése,
b) ingatlan vásárlása a projekt összköltségének maximum 2%-ig;
c) új vagy használt gépek és berendezések vásárlása az adott eszköz piaci értékének erejéig;
d) általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti, gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak;
e) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
A d) és e) pont együttes összege nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének az 5%-át.
A saját teljesítés és természetbeni hozzájárulás elszámolható.

Nem támogatható: mezőgazdasági termelés vagy szolgáltatás céljára, valamint mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásának vagy forgalomba hozatalának céljára szolgáló beruházási vagy egyéb költség.

Maximális támogatási összeg: 100 000 euró, mint nem mezőgazdasági kis értékű (de-minimis) támogatás.
– Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%.
– A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett‖ járásban lévő településen: 60%.
– A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint „fejlesztendő‖ és „komplex programmal fejlesztendő‖ járásban lévő település településeken: 70%;
– szociális szövetkezet esetében: 70%
– Ebből kamattámogatás maximális: 10 százalékpont.

 A VP 2016 évi pályázati menetrendje: ITT

A VP közzétett verziója ITT

A VP összefogaló útmutató ITT

A Kislépték a társadalmi véleményezést rendszeresen megtette. Nem értünk egyet azzal (Egyik sem EU előírás), hogy nem tanyás térség külterülete nem minősül vidéki társégnek, és hogy a társadalmi véleményezés után kivették a vidéki társég kategóriából:

– a népsűrűség 120 fő/km2 érték alatt van
– a fenti kritériumok alapján  nem jogosult városok vidékies részönkormányzatai, amelyek korábban önálló községként működtek (és a részönkormányzat helye megfelel a kritériumnak

Nem értünk egyet azzal, hogy a támogatások zömét 6000 STE felett lehet lehívni (EU minimum 2000 STE)

Nem értünk egyet azzal, hogy a mezőgazdasági bevétek 50% minimumban csak a termesztés és tenyésztés bevétele számít, a magas hozzáadott értékű FELDOLGOZÁS bevétele (pl. sajt) nem. 

Tiltakozunk, ha a rögzített kollektív beruházás, a használt gép beruházás lehetősége, a saját teljesítés beszámítás MÉGSEM kerül megvalósításra