erasmus rel

2020. január 30., csütörtök

2019. november 11-12. Kick-off meeting, Budapest

REL Animátor Képzés (RURALF)
Projekt száma: 2019-1-CZ01-KA202-061270
Projekt típusa: Erasmus+
KA202 
 Partnerségi együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

Projekt tartama: 24 months
PARTNEREK: 


Czech University of Life Sciences Prague – koordinátor (Cseh Köztársaság)
Fundatia Centrul Educational Spektrum (Románia)
Trebag Szellemi Tulajdon- Es Projektmenedzser Kft. (Magyarország)
Kislépték Egyesület (Magyarország) 
Savoir-Faire & Co (Franciaország)
STOWARZYsZENIE ARID (Lengyelország)

PROBLÉMAFELVETÉS

A rövid élelmiszerláncok (REL) fogalma 2010 óta tartozik mindennapjainkhoz, amikor is elkezdődött egy új vidékfejlesztési, piacszervezési koncepcióváltás és megújulás. A kiskereskedelmi üzletláncok mellett újra megjelentek Magyarországon a termelői piacok és elindult egyfajta helyi kistermelői revitalizáció, amelynek fontos része a kisléptékű élelmiszerfeldolgozók felbukkanása az élelmiszergazdaság területén. Magyarországon a jogszabályi könnyítések  következményeként, valamint a fogyasztók helyi és egészséges termékek felé fordulásának eredményeként ma több mint 290 termelői piac létezik és több, mint 20 000 regisztrált kistermelő dolgozik. A piacok mellett szépen lassan elkezdtek begyűrűzni egyéb rövid élelmiszerláncú csatornák is, mint az éttermek, közétkeztetés, kis bioboltok, internetes bolthálózatok, amelyek szintén a helyi termelők portékáit kezdték el használni és értékesíteni.  A folyamat egész Európában látványos fordulatokat hozott, sőt több országban ma már komoly piaci potenciált kínál egy-egy termelői szövetkezeti bevásárlóközpont vagy hotelek, kórházak, iskolák élelmiszerellátására szakosodott REL logisztikai központ, ún. food hub. 

Azonban az elmúlt évek kutatásai, termelői és helyi termékhasználói (vendéglátás, közétkeztetés, helyi éttermek, önkormányzatok, kiskereskedelem stb.) igényfelmérések rámutattak arra a problémára, hogy a kistermelők külön-külön nagyon nehezen boldogulnak, így szükséges az együttműködésük a piacra jutáshoz. Emellett az is kirajzolódott, hogy a termelők kompetenciái és kapacitásaik is végesek, mivel nekik egyszerre kell termelni, feldolgozni, csomagolni, értékesíteni, szállítani, kommunikálni, adminisztrálni stb. Ezért azokban az országokban, ahol a REL-ek szervezésének már nagyobb múltja van olyan köztes szereplők jelentek meg, akik ezeknek a tevékenységeknek egy részét átveszik a termelőktől így támogatva munkájukat, biztosítva a fenntarthatóságukat. őket többféle elnevezéssel találjuk meg: REL szervezők, piacszervezők, REL animátorok, vidéki facilitátorok, fenntartható élelmiszertermelési szaktanácsadók. Feladatuk termelői csoportosulástól, anyaszervezettől és földrajzi elhelyezkedéstől függ, de a lényeg, hogy megértve a piaci és mezőgazdasági folyamatokat segítsék a termelők piacra jutását a szervezési feladatok egy részének átvállalásával pl.: banki hitel ügyintézés, pályázatírás, piaci napok megszervezése, közös weboldal, facebook oldal kezelése, brandépítés, adminisztráció, élelmiszerhigiéniai feltételeknek való megfelelés koordinálása, hatóságokkal való kapcsolattartás, szállítás, csomagolás.  

Magyarországon a 2014-2020-as időszakban végrehajtott Vidékfejlesztési Programban is megjelent a REL együttműködések külön támogatási lehetősége, ezen belül pedig az ún. piacszervezők alkalmazása. A VP tervezése során a szakértők egyetértettek abban, hogy szükséges egy speciális REL szervezői képzés indítása és speciális jogosultsági feltételek kialakítása, valamint az ún. REL szaktanácsadók képzése, kinevezése, azonban a VP végrehajtása során ezek a fejlesztési és támogatási irányok elmaradtak. Ez egy olyan űrt hozott létre, amely azt eredményezi, hogy a REL szerveződések/együttműködések a termelők által létrejönnek, azonban a működésükhöz szükséges szaktudást szervezett keretek között nem lesz módjukban megszerezni. A támogatott szervezeteken túlmutatóan a már működő termelői szerveződések szintén hasonló problémákkal küzdenek és igénylik azoknak az embereknek a támogatását, akik segítik őket a napi tevékenységek menedzselésében és üzleti problémákra adható megoldások keresésében. 

CÉLCSOPORT
Magyarországon a szervezői/animátori tevékenységbe bevonható szereplők:

vidéken élő, újrakezdő értelmiségi nők, anyukák
LEADER szervezetek munkatársai
már működő piacszervezők
vidékfejlesztési célú civil szervezetek munkatársai
önkormányzatok érdeklődő, vagy közmunka program szervezésével megbízott kollégái
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési és élelmiszeripari szakreferensei
Névjegyzéki szaktanácsadók
egyetemi hallgatók
közmunka programban résztvevők
éttermi beszállítók
turisztikai desztináció menedzsmenttel foglalkozók
vidéki turisztikai szolgáltatók
kézművesek, termelők

PROJEKT LÉNYEGE
A  pályázat ezt a megnevezett kompetencia hiányt orvosolná azáltal, hogy külföldi jó gyakorlatokban már alkalmazott képzési tematikát adaptálna a hazai körülményeknek megfelelően. Ilyen jó gyakorlattal rendelkezik Franciaország, ahol felnőttoktatásban és mester kurzuson is találkozhatunk hasonló animátor képzéssel. 
TEVÉKENYSÉGEK A PROJEKTBEN

1. A projekt lényege, hogy felmérje a jelenlegi valós igényt a megszerzendő kompetenciákra (KOMPETENCIA IGÉNY KUTATÁS A PARTNEREK ORSZÁGÁBAN) (kérdőíves felmérés és egy közös workshop):
szervezési készségek
jogszabályi ismeretek
élelmiszerbiztonsági kérdések
együttműködések kialakításának és szervezésének segítése
kompromisszumkeresési módszerek és konfliktusmenedzsment
kistermelői alapanyag-termelési és feldolgozási alapismeretek
piacszervezési, piacműködési alapismeretek
vendéglátási, turisztikai alapismeretek
marketing és PR technikák
logisztikai alapismeretek
tárgyalási készség, stb. 

2. Már a saját igények ismeretében a francia partner Joint Staff Tréninget (képzők képzése) tart, ahol részleteiben elmagyarázza a hazai gyakorlatot a partnereknek és gyakorlati példákat néznek meg, ahol a termelőkkel és szervezőkkel találkozva működés a helyi véleményeket is meghallgatják.

3. Ezt követően a projekt partnerek felkutatják, hogy milyen vidékfejlesztési és üzleti feltételek szükségesek ahhoz, hogy ezzel a speciális végzettséggel rendelkező szakemberek elhelyezkedhessenek és munkabérüket piaci alapon megtermeljék (BUSINESS ROADMAP KÉSZÍTÉS). A francia példában a REL animátorokat civil szervezetek, az agrárkamarák, a szaktanácsadó cégek és az önkormányzatok alkalmazzák, vagy egyes esetekben a termelői együttműködések speciális feladatokra. Magyarországon a non-profit célú szervezetek költségvetése másképpen működik, ezért szükséges az animátorok piaci helyének vizsgálata. Ezt hazai workshopon, fókuszcsoportos találkozókon kerülne összegyűjtésre üzleti szervező szakember bevonásával.

4. A helyi igényeknek és adottságoknak megfelelően a projekt partnerek megvizsgálják a francia példa adaptálható pontjait és azok integrálásával elkészítik a saját kézikönyvüket, amely tartalmazza a képzési tematikát és helyi business roadmap-et (KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉSE). Fontos, hogy minden ország saját arcára és kialakult REL környezetének igényeire dolgozza ki a kézikönyvet. Az elkészülő kézikönyvek nyelvezete lehet saját nemzeti nyelven, de a tartalmáról kell készüljön angol nyelvű összefoglaló is, amely rámutat a nemzeti különbségekre, jó gyakorlatokra, igényekre.

5. A kézikönyv alapján pilot képzések valósulnak meg a francia partnerek, mint trénerek bevonásával (PILOT TRAINIG). Minden országból 1-1 piacszervezőnek 2 napos tréninget szervezünk Franciaországban, ahol egy animátorral esetmegfigyelésen vehet részt. Vagy a francia partner jön el és esetmegbeszéléseken keresztül értik meg a feladatkör lényegét, miközben a saját igényekre kidolgozott tananyagot rövidített formában megtanulják.