Termőföld használat 2

2014. május 21., szerda

Földhasználat

A termőföld használatot már 1 ha alatt is be kell jelenteni a földhivatalhoz, beleértve a belterületi kert művelési ágban nyilvántartott területet is. A támogatási jogosultsághoz ugyanis a jogszerű földhasználatot igazolni kell. Megfelelő dokumentum ugyanakkor a bejegyzést egyéb okból megtagadó határozat. Ebben a helyzetben feltétlenül indokolt az eljárásrend átgondolása, illetve ennek kezdeményezése!

Földvásárlás, földhasználat

Termőföld vásárlója az a földműves lehet, aki helyben él, s földbizottság jóváhagyja és a mezőgazdasági igazgatási szerv is engedélyezi a jogügyletet. A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szólva tartalmazza a földhivatali eljárást a földműves regisztrációról. Ezt kérelmezni lehet a megfelelő szakmai végzettséggel, ennek hiányában legalább 3 év árbevétellel járó gazdálkodási gyakorlattal bír, vagy akkor, ha legalább 25%-ban tulajdonosa a helyben gazdálkodó mezőgazdasági szervezetnek. Feltétlenül kérje a földműves minőség regisztrálását az, aki a jövőben termőföldet venni vagy bérelni, esetleg cserélni szeretne!

2014 május 1-e után a földcsere esetén is alkalmazni kell a földforgalmi tv. 17 §-át, tehát a birtokméretre vonatkozó korlátokat.

Szerződéses viszonyok

Szerződéssel létrehozott haszonélvezeti jogot csak közeli hozzátartozó javára lehet biztosítani, más javára rendelkező szerződés semmis.
A még fennálló haszonkölcsön szerződések 2014 végére megszűnnek. A törvény hatályba lépése előtt megkötött haszonkölcsön szerződések időtartamát meghosszabbítani nem lehet, az ilyen szerződés semmis.
A tulajdonjogról, földhasználatról szóló szerzési korlátozásba, tilalomba ütköző, szerződések is semmisek.
A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról a 2014. évi VII törvény rendelkezik. Jelentős szerepe és jogköre a jogellenes jogügyletek elleni fellépés során az ügyészségnek. A bejelentés alapján induló eljárásban 2014 május 2-tól az ügyész bíróságon pert indíthat a semmisség megállapítására. Indítványozza, hogy a bíróság a jogügylettel érintett termőföld tulajdonjogát az állam javára ítélje meg, ha megállapítható, hogy a jogügylet a termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányult, a termőföldet annak tulajdonosa a rendelkezési jogának fenntartása nélkül a tulajdonjogot szerezni kívánó fél birtokába bocsátotta, és az ezért kapott ellenszolgáltatás fejében tulajdonosi jogainak gyakorlásáról a tulajdonjogot szerezni kívánó fél javára véglegesen lemondott.
Földforgalmi törvény földre vonatkozó szabályait kell alkalmazni arra a földrészletre is, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint a település zártkertjében fekszik, és a földrészlet – annak ingatlan-nyilvántartási adatai alapján – megfelel a Földforgalmi törvényben meghatározott föld, illetve tanya fogalmának.

Terjedelmi okokból csak néhány kiemelésre volt lehetőség, melynek célja a figyelem felkeltése, nem a teljességre törekvés. További kérdéseket lehet feltenni a kisleptek@gmail.com címre.

 

ASzövetség az Élő Tiszáért Egyesület,t  a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával, a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapokpályázat , a SMCA-2012-0071-Z regisztrációs számon nyilvántartott “Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása” című pályázat keretében megvalósuló program keretében létrehozza civil, szakmai partnerségben a
Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesületét.

A projekt a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci Állam társfinanszírozásával valósult meg. www.svajcivil.hu

 

 

Kőváriné dr. Bartha Ágnes
szakértő