A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV SZERINT

2014. május 5., hétfő

A CIVIL SZERVEZETEKREVONATKOZÓ MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYOK AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 2014. MÁRCIUS 15-ÉNTÖRTÉNT HATÁLYBALÉPÉSÉT KÖVETŐEN

Készítette: dr.Major Ágnes, 2014. május 4.

Mindenek előtt megemlítjük, hogy az ÖkotársAlapítvány elkészítette a Civil Törvény Útmutatót az új szabályozástudnivalóiról. Letölthető: http://civiljogok.hu/utmutato/civiltorveny-utmutato

I.             CIVILSZERVEZETEK:

a) a civil társaság,

b) a Magyarországon nyilvántartásba vettegyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesületkivételével -,

c) az alapítvány, aközalapítvány és a pártalapítvány kivételével.

A civil szervezetekre az alábbiszabályok vonatkoznak:

Megalakításukra, alapító okiratának tartalmára ésműködésére alkalmazandó jogszabályok:

·        PolgáriTörvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályozása az adott szabályoktól való eltérést megengedi (diszpozivitás), természetesen kivéve azokat az eseteket, amelyektől az eltérést maga a Ptk. kifejezetten tiltja)

 

letölthető:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

·        azegyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetekműködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ctv.) letölthető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV A civil szervezetek megszűnésévelkapcsolatos speciális szabályokat a Ctv. tartalmazza.

Az egyesültre alkalmazandó szabályok:    

(a) Ptk. 3:1-38 §§a jogi személyekre vonatkozó általános szabályok;

(b)a Ptk. 3:56-87 §§ az egyesületekre vonatkozó speciális szabályok;

(c)a Ctv. 3-5 §§, 8 §, 17-30 §§;<

(d)sportegyesületre a sportról szóló 2014. évi I. törvény 16-17 §§.

Azalapítványokra alkalmazandószabályok:         

(a)Ptk. 3:1-38§§ a jogi személyekre vonatkozó általános szabályok;

(b)a Ptk. 3:378-404 §§ az alapítványokra vonatkozó speciális szabályok;

(c)a 17-30 §§.

A civil társaságra alkalmazandószabályok:           

(a) Ctv. 5/A §;

(b)Ptk. 6:498-513 §§.

Az egyesületet és az alapítványtmegalakítását követően nyilvántartásba kell venni.

Benyújtandódokumentumok pl.:

·        Jelenlétiív (szervezeti; magánszemély – a kért adatok eltérőek)

·        A nyilvántartásbavételi kérelmetegy nyomtatványon kell kérni. A nyilvántartási kérelem tartalmát, útmutatójátmár a megalakulás előtt ismerni kell, mert kötelezően csatolandó mellékleteketír elő! Letölthető:

egyesület- http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/egyesulet-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlap-20120702 és a linkben található másodikdokumentum a kitöltést segítő kitöltési útmutató;

alapítvány- http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/alapitvany-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlap és a linkben található másodikdokumentum a kitöltést segítő kitöltési útmutató.

·        Meghatalmazás(szükség szerint)

·        Jegyzőkönyv

·        Alapítóokirat

A bírósághoz beadandó dokumentumokformai előírását a 2011. évi CLXXXI.törvény is megszabja.

letölthető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100181.TV&

A bíróságnak mindenmagánszemély által aláírt iratot (kivéve jelenléti ív) teljes bizonyítóerejű magánokiratként kell beadni – magyarul két tanúval leigazoltatva, vagyügyvéddel ellenjegyeztetve.

Módosítás: Az alapító okiratának minden egyesmódosítását követően azt a bíróságnak be kell jelenteni változás bejegyzéseljárásban. Az alapító okirat módosításának nyilvántartásba vételét is abíróságnak nyomtatványon kell bejelenteni.

Letölthető:

egyesület- http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/egyesulet-valtozas-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlapés a linkben található második dokumentum a kitöltést segítő kitöltésiútmutató;

alapítvány- http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/alapitvany-valtozas-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlapés a linkben található második dokumentum a kitöltést segítő kitöltésiútmutató.

Nem csak a nyomtatványkitöltő útmutatósorolja fel a beadandó egyéb iratokat, hanem alapvetően és legfontosabb módon acivil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárásiszabályokról 2011. évi CLXXXI. törvény,amely meghatározza a bírósághoz beadandó dokumentumok formai előírását.

letölthető:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100181.TV&

II.           KÖZHASZNÚSÁG

Közhasznú jogállástegyesület, alapítvány és más olyan szervezet szerezhet, amelyre vonatkozóan aközhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.

A közhasznúságravonatkozó szabályokat a Ctv. 31-50 §§ szabályozzák. A vonatkozó rendelkezésekmeghatározzák, hogy mely esetben kérhető a közhasznúvá minősítés (Ctv. 32 § (4)és (5) bekezdések), és hogy mely többlet rendelkezéseknek megfelelniük a civilszervezeteknek, amely azt is jelenti, hogy az alapító okiratnak aközhasznúságra vonatkozó egyéb rendelkezéseit is tartalmaznia kell.

A közhasznúságra vonatkozó rendelkezések2011 évben változtak meg és mindazok a civil szervezetek, amelyekközhasznúságára még a 2011 évet megelőző szabályok vonatkoztak alapszabályukat,alapító okiratukat át kell alakítaniuk az új civil szabályoknak, azaz az újCtv. rendelkezéseinek, megfelelően, amelynek a határideje 2014. május 31. Az aszervezet, amely nem hajtja végre a változtatást, azt törlik a közhasznúságinyilvántartásból.

 

A közhasznúvá való minősítést a civilszervezet nyilvántartását ellátó bíróságon külön nyomtatványon kell kérni (demivel az alapító okirat változását is végre kell hajtani a változás bejegyzésinyomtatványt is ki kell töltenie a szervezetnek és beadnia a bíróságra!). Aközhasznúsági nyomtatványon kell nyilatkozni, hogy a Ctv. mely rendelkezésealapján kérik a közhasznúvá való minősírást és ennek igazolására az elmúlt kétév beszámolóját és közhasznúsági jelentését is be kell adni.

Letölthető:http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/kozhasznu-jogallas-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlap és a linkben található másodikdokumentum a kitöltést segítő kitöltési útmutató.

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület,t  a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával, a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok pályázat , a SMCA-2012-0071-Z regisztrációs számon nyilvántartott “Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása” című pályázat keretében megvalósuló program keretében létrehozza civil, szakmai partnerségben a
Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesületét.

A projekt a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci Állam társfinanszírozásával valósult meg. www.svajcivil.hu