KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ – 2014

2019. július 25., csütörtök

Kemény Bertalan szelíd és következetes falufejlesztő volt, aki aktívan támogatta a lokális közösségek, emberi kapcsolatok építését.

A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.

A díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesztőknek is, akik szűkebb környezetükben, vagy országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a centrum és a periféria közötti hídépítésben, akik munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes dialógust tekintik legfontosabb eszközüknek a szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszédben, az elmélet és gyakorlat között.   A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását.

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KITÜNTETÉSÉT MINDEN ÉVBEN RANGOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍTÉLI ODA. A díjazottak a www.alsomocsolad.hu oldalon és a www.falufejlesztesitarsasag.hu  oldalon olvashatóak.

A 2014 évi díjazottak között van Szabadkai Andrea, a SZÖVET elnökségi tagja,  KISLÉPTÉK elnöke.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Nagy Zsoltné senior falugondnoknak.

Csárdaszállás településen 2004 óta működik falugondnoki szolgálat, melynek ötletadója Nagy Zsoltné volt, aki ezt a szolgálatot az óta is ellátja. Feladatait „szolgálatnak”, a hivatásának tekinti, amelyeket példaértékűen és kimagasló színvonalon végez immár egy évtizede. Munkáját nagy igyekezettel, lelkiismeretesen végzi, az általa végzett tevékenység összetett és szerteágazó. Ismeri a Csárdaszálláson élő emberek és a falu gondjait, élvezi az itt élők bizalmát. Szerdánként bevásárló körutakat tart, hetente kétszer hordja az iskolás gyermekeket számítástechnikai és angol órákra, sportolókat visz versenyekre, edzésekre. Munkáját és a rá bízott feladatokat pontosan, nagy szakértelemmel látja el. Példásan helyt áll a közösségi munkában, a települési programok aktív résztvevője és segítője, jó kapcsolatot ápol a községben működő civil szervezetekkel. Önzetlenül támogatja a Csárdaszállási Szabadidősport Klub munkáját, közreműködik a Csárdaszállás Nyugdíjas Nosztalgia Klub által szervezett rendezvények előkészítésében, megvalósításában. Elnökségi tagja a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének, részt vállal öt megyében az Egyesülethez tartozó szolgálatok segítésében is. Senior falugondnokként a falugondnoki alapképzésen részt vevők gyakorlati napjait irányítja immár hat éve.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Kiss József falugondnoknak.

Kiss József Krasznokvajda település falugondnokaként 1991-től végez kimagaslóan eredményes, a település lakossága és intézményei számára hasznos tevékenységet. Elsők között vett részt a falugondnoki alapképzésen, személyesen ismerte Kemény Bertalant. Az általa preferált értékeket és elveket a mai napig hasznosítani tudja mindennapi munkájában. Feladatai ellátásához rendszeresen részt vesz falugondnoki továbbképzéseken, a megbízásra kerülő új szakemberek munkáját személyesen segíti, koordinálja, a falugondnoki rendszer működésével kapcsolatos szakmai tapasztalatait megosztja. Példamutatóan segíti a település idős lakosságát, az önkormányzati intézmények (óvoda, alapegészségügyi ellátás) tevékenységét. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének oszlopos, aktív tagja, több mint 10 éve vezetőségi tagként is segíti a szervezet munkáját. Az elmúlt évek alatt családja, és most már unokái is aktív tagjaivá váltak a Falugondnoki Közösségnek. Azon kevesek egyike, aki az eltelt évek alatt mit sem veszítve lelkesedéséből becsületesen, megbízhatóan, a falugondnoki és szociális szakma értékeinek maximálisa szem előtt tartásával végezte, végzi munkáját a mai napig Krasznokvajda településen.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Ritzl Jánosné falugondnoknak.

„A falunak van jövője! Ez a jövő nem az ott élők nagy számától, hanem a cselekvőképességüktől függ. Munkám során Kemény Bertalan állítást mindig igaznak vallom, és ennek megfelelően dolgozom” – vallja ezt Ritzl Jánosné Görcsönydoboka falugondnoka, aki 2001. január 01. óta végez kimagasló falugondnoki tevékenységet a 397 fős településen. Közreműködött a szolgálat megszervezésében, és jelenleg is magas színvonalon, szívvel-lélekkel látja el hivatását. Szakmailag felkészült, megbízható, munkáját alázattal, pontosan és precízen végzi. A napi feladatok ellátása mellett (ebédszállítás, gyógyszer kiváltás, ügyek intézése) sokat tesz a községben élőkért. Nagy empátiával rendelkezik, különösen az idősek és a hátrányos helyzetű lakosok iránt, ha kell, akár munkaidő után is segítséget nyújt, megoldja problémájukat. Jó kapcsolatot ápol a fiatalokkal, bevonja őket rendezvények szervezésébe, és kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekes családokra. Jó érzékkel felismerte, hogy a kis településeken szükség van az emberi kapcsolatokra, pozitív élményekre és az önmegvalósításra, ezért az idősek részvételével énekkart szervezett, hozzájárul a hitélet gyakorlásához, valamint segédkezik az Ifjúsági Klub működtetésében és fenntartásában. A faluért és az ott élőkért végzett munkáját tisztességgel, odaadóan, szeretettel és becsülettel végzi, ismert és elismert tagja települése közösségének.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Halmai Gábornénak, a „KÖZ-TÉR HÁLÓ a családokért” program szakmai vezetőjének.

Halmai Gáborné elsősorban a kultúra közvetítés szolgálatában eltöltött éveiről ismert, de elmondható, hogy az ehhez közelálló, gyakran ennek eszközrendszeréből merítő vidékfejlesztésnek is nagyszerű szakembere. Több éven át oktatott vendégelőadóként időskori művelődésszervezést, európai uniós ismereteket, településfejlesztést és közösségfejlesztést a Pécsi Tudományegyetemen. Számtalan konferencia, tréning, formális és nem formális pedagógiai módszereket felsorakoztató képzés jelzi csillapíthatatlan tudásszomját. Zsuzsa számára a Life Long Learning nem elv, hanem életforma. 9 évig volt a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház igazgatója, dolgozott biológia tanárként, volt önkormányzati képviselő, alpolgármester, országgyűlési képviselő, bizottsági és munkacsoport tag; 2013 óta a „Köz-Tér-Háló a családokért” TÁMOP program szakmai vezetője. Munkásságára jellemző az innováció, az új utak-lehetőségek felkutatásának vágya. Zsuzsa nem csupán ötletember; az IKSZT-k tervezésének folyamatában való aktív részvétel számára nem volt elegendő, részese volt az elmélet gyakorlattá formálásnak, és a gyakorlat „aprópénzre” váltásának egyaránt.  Munkássága magas szintű felkészültségről, megalapozott szakmaiságról tesz tanúbizonyságot, ugyanakkor fontos, talán a legfontosabb értéket az jelenti benne, hogy a középpontjában mindig az ember áll.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Nagy Júliának, a Falufejlesztési Társaság elnökségi tagjának.

Nagy Júlia a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség egyik alapítója, s több éve elnöke, a Falufejlesztési Társaságnak csaknem megalakulása óta szervezője, koordinátora, Kemény Bertalan elnök folyamatos segítője. Aktív részese volt a települési animátorképzésnek, a falukutató és népfőiskolai programoknak, a falugondnoki hálózat szervezésének. A Pest Megyei Közművelődési és Információs Központ munkatársaként, majd vezetőjeként is aktívan támogatta a falufejlesztés ügyét. Döntő szerepe volt és van abban, hogy a napi feladatok ne nehezítsék munkatársai munkáját, hogy a háttér mindig biztosított legyen. Népfőiskolai programokat szervez, kiadványok, kutatások bonyolítását segíti. Minden munkáját áthatja az egész életen át tartó tanulás szükségességének elve. Magas szintű felkészültséggel, tenni akarással dolgozik, munkájára mindig számíthatunk.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Szabadkai Andreának, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi tagjának.

Szabadkai Andrea a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi tagja, a piacépítés és az Élő Tisza védjegy programok felelőse, a kistermelői érdekképviselet koordinátora, valamint a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesület elnöke. Eredeti végzettsége biológia-testnevelés szakos tanár, 2010-ben vidéki turizmus menedzser képesítést szerzett. 5 évig Kecskeméten, 2 évig Szegeden tanított, 2005-től rendezvényszervező munkatársként dolgozott Csongrádon, a Művelődési Központ és Városi Galériában. 2008 óta a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület piacépítési programvezetője, elnökségi tagja. A helyi termék-előállításról, a kistermelői rendelet módosításának hatásairól, valamint a vidékgazdaság ösztönzéséről több publikációja jelent meg. Közreműködött a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendeletmódosítás kidolgozásában, a magánlakóházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutató” szakmai részének összeállításában, valamint az Élő Tisza védjegyes termelők, szolgáltatók, kézművesek számára piac- és rendezvények szervezésében. Évek óta folytat küzdelmet a kistermelők érdekében, hogy a szabályozási környezet több teret engedjen a hagyományok érvényesülésének. Ezen felül több ezer fogyasztót segít egyenesen a termelőtől származó egészséges, helyi termékekhez.

forrás: www.alsomocsolad.hu