Termőföld használat

2014. február 19., szerda

A SZÖVET Vecsésen szervezett rendezvényén nagy sikere volt annak a műhelymunkának, amely a kistermelők problémáinak feltárását és tanácsadással való segítését tűzte céljául. A kerekasztalok egyikénél a földhasználati, környezetgazdálkodási, természetvédelmi kérdésekben kaphattak segítséget, tanácsot az érdeklődők. A felvetett problémák közül több is olyan, amely nagy érdeklődésre tarthat számot, ezért rövid sorozatban foglalkozunk vele a honlapon.

dinnyeAdott gazdálkodó (adószámos kistermelő, őstermelő, családi gazdaság vezetője) gazdaságának székhelye azonos a lakóhelyével. Az egyéni vállalkozó székhelye általában a lakóhelye, kivéve, ha telephelyét jelölte meg székhelyéül.

Sok gazdálkodónak van a lakóhelyén kívüli településen/ken birtoka, nem ritkán 3-4 tagban, akár szomszédos településen. (Örökölt föld esetében a lakóhelytől távoli is lehet.) Ilyenkor a birtokegyesítés, birtokkoncentráció rendkívül nehéz, vagy csak a székhelyen kívüli településen lenne megoldható, hogy cserével, vásárlással, vagy bérlettel a különálló birtoktestek helyett egy összefüggően művelhető terület alakuljon ki.. Ekkor a „helyben lakás” nem valósul meg, csak a helyben gazdálkodás. Ennek jelentősége van a további földvásárlásnál, vagy bérlésnél, az előjogosultság rangsorában elfoglalt hely szempontjából. Segítene a tisztánlátásban a még ezután megjelenő mezőgazdasági üzemszabályozás.

A nehézség tehát a „szomszéd gazdálkodó”, a „helyben lakó” státusz megállapításánál, valamint a lakóhelytől/telephelytől való 20, illetve 40 km távolság számításánál mutatkozik. Utóbbi a kedvezményezett kistermelő értékesítése miatt fontos, hiszen ő csak meghatározott piacokon értékesíthet ebben a minőségében (gazdaság helyétől légvonalban számított 40 km-es körzetben, és a megyében) értelmezi az értékesítési jogosultságot.

A megnyugtató rendezés érdekében a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz fordulunk iránymutatásért, amelyet közzé fogunk tenni.

Változások a termőföldhöz jutás szabályozásában >>

A 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról rendelkezései különböző időpontoktól alkalmazandók, és vannak, amelyek 2014 május 1-től hatályukat vesztik.

A haszonbérleti szerződést, és az arra tett elfogadó nyilatkozatot vagy közokiratba, ügyvéd/ közjegyző közreműködésével, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Utóbbinál a két tanú igazolja, hogy a szerződő felek írták alá az okiratot!

Az elő-haszonbérleti jogosultaknak meg kell tenniük azokat a nyilatkozatokat, amelyeket a földforgalmi törvény ír elő: nyilatkozniuk kell arról, hogy megfelelnek a földművesre vagy a mezőgazdasági termelő szervezetre vonatkozó követelményeknek, a birtokukban lévő termőföld nagysága nem haladja meg az 1200 hektárt. Emellett nyilatkozniuk kell arról is, hogy azért kívánnak földet bérelni, mert azon saját maguk kívánnak gazdálkodni. Ezen nyilatkozatok nélkül vagy valótlan tartalom esetén a szerződés semmis. A semmisség visszamenőleges hatályú, így az időközben felvett támogatás mértékével megegyező bírság kerül kiszabásra, amely közadók módjára hajtandó be.

2014 Május 1-től ezeket a nyilatkozatokat már nem kell megtenni, mert a hatóság az addig felállítandó országos adatbázisból fog tájékozódni.

Szigorodtak a termőföld cseréjére vonatkozó feltételek. A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget és a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy a cserepartner helyben lakónak minősül, vagy lakóhelye, vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton, vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

A termőföld-szerzésre (vétel, bérlet) vonatkozó előjogok újraszabályozása a rangsorban azonos helyen szereplőket is rangsorolta, így a tulajdonos döntési jogosultságát minimálisra csökkentette. Ha ezekben nem sikerülne eligazodni, telefonos jogsegélyszolgálatunk hívható és e-mailben is szívesen válaszolunk.

Cikksorozatunkat a szakaszosan életbe lépő módosulások mentén folytatjuk…

A projekt a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci Állam társfinanszírozásával valósult meg.

Kőváriné dr. Bartha Ágnes
vezető szakértő, SZÖVET