Falusi szálláshely szolgáltatók adóbevallás változása 2015-től

2014. december 30., kedd

2015. január 1-től hatályos jogszabály-változásokról,kiemelten a kizárólagos számlázás lehetőségére.

A pénztárgép használati kötelezettséggel járótevékenysége körét, a pénztárgépek műszaki követelményeiről, anyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról ésszervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felétörténő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban:48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet) 1. §-a és 1. melléklete határozza meg. Azegyéb szálláshely szolgáltatásnyújtás (pl. korábbi fizetővendéglátómagánszállásadók, szoba kiadók falusi szálláshelyek) beletartozik ebbe a körbe(TEÁOR/ÖVTJ 55.2 besorolás – lásd a cikk végén az 1. sz korábbi NAV tájékoztatócsatolva), s az ilyen szolgáltatást nyújtóknak már online pénztárgépet kellettvolna beszerezniük.

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének,szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekrevaló átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (atovábbiakban: 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet) 9/A. §-a azon adóalanyok számáraír elő bejelentési kötelezettséget és adatszolgáltatást, amelyek a gépi nyugtahelyett kizárólag számlakibocsátással tesznek eleget bizonylatolásikötelezettségüknek.

Az 50/2013. (XI.15.) NGM rendelet vonatkozó 9/C. § előírása 2015. január 1-től (9/A-B. §hatályon kívül helyeződik):

„9/C. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett olyan adóalanyt, aki vagy amely az Áfa tv. 166. §-aszerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésébenfoglaltak szerint számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a)bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadásikötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. Ezen adóalany az Áfatv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségéneka Rendelet 2. § (1) bekezdésétől eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalttevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az etevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevőnevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentességesetén az ellenérték összegét – az állami adóhatóság által meghatározottstruktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban,havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldiaz állami adóhatóságnak.” – 2015. január 1-től havonként kell adatotszolgáltatni (2014-ben aki kizárólag számlázik és nincsen online gépeés nem mentesült a 2014. március 17-ig megtett bejelentése alapjánadatszolgáltatás alól, hetente kell a hatályos 9/A. § alapján).

Kivonat az ehhez kapcsolódó NAV honlapon elérhetőtájékoztatóból:

„Az adóalany adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgéphasználatra kötelezett tevékenysége tekintetében olyan módon köteles elegettenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét,sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazóösszegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla kibocsátásánakkeltét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak. Azadatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell előszöralkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. december 31-ét követően történik. Tehát2015. január 1-jétől kezdődően valamennyi pénztárgép használatra kötelezettolyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét kizárólag számlakibocsátásával teljesíti, köteles az általa e tevékenységhez kapcsolódóankibocsátott valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóságfelé.”

http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Tajekoztato_20140304.html

Az az egyéb szálláshely-szolgáltató, aki kizárólag számlátbocsát ki és emiatt nem használ online pénztárgépet, 2015. január 1-től az50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 9/C. § előírása alapján köteles fentiek szerintaz adatszolgáltatásra. A 9/C. § szerinti adatszolgáltatás teljesítésére a NAVúj adatlapot fog rendszeresíteni, amelynek kialakítása jelenleg folyamatbanvan. Ezzel kapcsolatos további információkért a NAV honlapját javasoljukfigyelni.

Kapcsolódó NAV tájékoztatás:

http://nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/PTGSZLAA_adatlap.html

 

Az Áfa tv. 166. §-ának (2) bekezdése alapján, ha azadóalany nyugta helyett számlát bocsát ki, akkor mentesül az NGM rendeletbenelőírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól.

Amennyiben az Áfa tv. 165. § (1) bekezdésének b) pontja és a166. § (1) bekezdése alapján nyugtakibocsátási kötelezettséget keletkeztetővalamennyi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében biztosítható, hogyaz adóalany a termék beszerzőjének, illetve a szolgáltatás igénybevevőjének anevét és címét, mint az Áfa tv. 169. § e) pontja szerint a számla kötelezőadattartalmát képező adatot megismerje, vagyis az adóalanynak módjában áll a 166. § (2) bekezdésének megfelelőena fenti ügyletek mindegyikéről nyugta helyett számlát kibocsátani, úgy azadóalany mentesülhet a gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség ésezáltal a pénztárgép használata alól.

Amennyiben a kérdéses termékértékesítések ésszolgáltatásnyújtások mindegyike esetében nem biztosítható, hogy az adóalany atermék beszerzőjének, illetve szolgáltatás igénybevevőjének a nevét és címétmegismerje (például az adóalanytól vásárló magánszemély a nevét és a címét nemadja meg), vagyis az adóalanynak az Áfa tv. 166. § (2) bekezdése alapján nemáll módjában számlát kibocsátani, úgy az adóalany az NGM rendelet 1. számúmellékletében előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség, illetve apénztárgép használata alól nem mentesülhet.”

Az adatszolgáltatási kötelezettség feltételei annyibanváltoznak 2015. január 1-jétől, hogy amennyiben valamely adóalany azegyébként pénztárgép használatra köteles tevékenységi körében számlát iskibocsát, akkor köteles az adóhatóság részére az 50/2013. (XI. 15.) NGMrendelet 2015. január 1-jétől hatályos 9/C. §-a szerint adatokat szolgáltatni,e §-ban meghatározott feltételek szerint. Az adatszolgáltatás tehát – ajelen hatályos előírásokkal szemben – nem csak akkor lesz kötelező, ha azadóalany kizárólag számla kibocsátásával tesz eleget nyugtakibocsátásikötelezettségének, hanem akkor is, ha akár csak egy esetben is számlát állít kinyugta helyett. (Ezen kívül a régi típusú pénztárgépet használók semhasználhatják tovább ezeket a típusú gépeket, még akkor sem, ha nem tartoznakaz online kötelezetti körbe, ez is egy változás lesz január 1-től).

http://nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Veghatarido_az_online20140811.html

—————————

1. sz. tájékoztató

Magánszemélyek által folytatott egyébszálláshely-szolgáltatási tevékenység és a falusi szálláshely-szolgáltatásitevékenység bejelentése és az adóhatóság által történő nyilvántartásba vétele

Abban az esetben, ha a magánszemélyekszálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, többféletevékenységi forma és adózási mód között választhatnak. A magánszemélyek azesetek többségében ezen tevékenységet nem egyéni vállalkozóként, hanemadószámos magánszemélyként kívánják folytatni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:Art.) 16. § (1) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmalrendelkező adózó folytathat, ezért az adóköteles tevékenységet folytatni kívánóadózónak az adószám megállapítása végett, a tevékenység megkezdését megelőzőenbe kell jelentkeznie az állami adóhatóságnál a ’T101 számú nyomtatványon –kivéve, ha a magánszemély kizárólag ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytat,mert ilyenkor az Art. 22. § (16) bekezdésében foglaltak alapján mentesül azadószám megszerzéséhez előírt bejelentkezési kötelezettség alól.

A bejelentkezés során a magánszemélynek be kell jelenteniegazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a fő- és egyébtevékenységi köröket a mindenkor hatályos Önálló vállalkozások tevékenységijegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerinti ÖVTJ-kódok szerint. Ha pedig azadóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás,záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradékközlésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni.

Az adóhatóság a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi azadózót, és a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapítmeg az adózó számára.

Az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyek esetében azáltaluk végzett tevékenységeket az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékebevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendeletszabályai szerint kell azonosítani. A gyakorlatban azonban sok esetbennehézséget okoz annak meghatározása az adózók számára, hogy a bejelentkezéssorán az adatlap kitöltésekor melyik ÖVTJ-kódot kell kiválasztani aszálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáravonatkozó követelményeket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (atovábbiakban: Kertv.), illetőleg a szálláshely-szolgáltatási tevékenységfolytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedélykiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Korm. rendelet) határozza meg.

A Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatás fogalmánakmeghatározásakor visszautal a Kertv. értelmező rendelkezéseire, mely szerintszálláshely-szolgáltatás alatt üzletszerű gazdasági tevékenység keretébenrendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magábanfoglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenülösszefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.

Egyéb szálláshelynek – a szálloda, panzió, kemping,üdülőház, közösségi szálláshely kivételével – a szálláshely-szolgáltatáscéljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssellétesített önálló épület vagy annak lehatárolt része minősül (tehátmagánszemély saját célra épített épülete is hasznosítható), ahol az e célrahasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Falusi szálláshelynek az 5000 fő alattitelepüléseken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken találhatóolyan egyéb szálláshely tekinthető – a Balaton Kiemelt ÜdülőkörzetTerületrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni TerületrendezésiSzabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemeltüdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkrőlszóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével –,amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidékiszokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adottesetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény57/A. § (1) bekezdése szerint fizetővendéglátó tevékenységet folytatómagánszemély az lehet, aki – nem egyéni vállalkozóként – aszálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről ésa szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendeletszerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében – nyújtszálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladóidőtartamra.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet magánszemélykéntfolytató szolgáltatók számára a jegyző a Korm. rendelet alapján tehát egyébszálláshely-üzemeltetési engedélyt ad ki (a falusi szálláshelyet üzemeltetőknekis), illetőleg a tevékenység végzésének engedélyezéséről a magánszemélynekigazolást állít ki, mely igazolás tartalmazza a magánszemély által üzemeltetettszálláshely típusát is.

A KSH állásfoglalása alapján a Korm. rendelet szerinti egyébszálláshely-szolgáltatók („szoba kiadók”) kizárólag a következő TEÁOR’08,illetve ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak:

TEÁOR '08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14**

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

 

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

552006

 

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett ’ÖVTJ 2014tartalom’ című kiadvány szerint az 552006 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövididőtartamú üdülési célú tartózkodás céljára nyújtott egyéb, átmenetiszálláshely-szolgáltatást jelenti, amely egyáltalán nem vagy minimáliskiegészítő szolgáltatásokat nyújt. A magánszemély szolgáltatóknak az 552006ÖVTJ’14 kódot kell feltüntetniük a ’T101 számú adatlapon.

A Korm. rendeletben meghatározott falusi szálláshelykövetelményeinek megfelelő falusi szálláshely-szolgáltatók (akik szinténegyéb szálláshely engedéllyel rendelkeznek) kizárólag a következő TEÁOR’08,illetve ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak:

TEÁOR '08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14**

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

 

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

552011

Falusi szálláshely-szolgáltatás

 

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett ’ÖVTJ 2014tartalom’ című kiadvány szerint az 552011 falusi szálláshely-szolgáltatásjellemzően a napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljáranyújtott szálláshely-szolgáltatást, illetőleg a vendégszoba, lakrész, vendégházkeretében nyújtott szálláshely-szolgáltatást jelenti. A magánszemélyszolgáltatóknak az 552011 ÖVTJ’14 kódot kell feltüntetniük a ’T101 számúadatlapon.

A TEÁOR’08 55.9 és az ÖVTJ’14 559001 kódok alá tartozó„Egyéb szálláshely szolgáltatás” nem foglalja magába az üdülési célútartózkodást, s ezért a turisztikai célú hasznosítással összefüggőtevékenységek ezen kódok alá nem sorolhatóak be.

Budapest, 2014. május 28.

 

MOSZ és FATOSZ és KISLÉPTÉK módosító javaslatok

Jogszabály, – rendelkezés

Problémafelvetés és értelmezés

Megoldási lehetőség, javaslat

A 48/2013.(XI. 15.) NGM rend. 1. sz melléklete alapján az ált. forg. adóról szóló 2007.évi

CXXVII.törvény 166. § (2) bekezdésében foglalt

feltételteljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek

kizárólagpénztárgéppel tehetnek

eleget azalábbi adóalanyok, illetve üzletek:…

…b) a 2009. október 15. napjánhatályos TEÁOR

’0847.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az

56.1 és56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó

szolgáltatásnyújtást),az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-

szolgáltatási, a77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési

és a95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet

folytatóvalamennyi adóalany…

A falusiszálláshely az ÖVTJ szerint az 552011-be tartozik, amely beleesik a b)pontban szerepeltetett „55.1-55.3” TEÁOR tartományba.

A falusiszálláshelyeknél e miatt kötelező a pénztárgép alkalmazása, miközben annakmind gazdasági, mint technikai feltételei hiányoznak.

Ez arendelkezés szemmellátható módon magasabb szintű jogszabályba ütközik, mivela

239/2009.(X.20.) Korm.rendelet a falusi szállásadást egyértelműen és határozottan az

„Egyébszálláshelyek” kategóriájába teszi.

Ennek abesorolásnak a hivatkozott NGM

rendeletenbelül az 55.9 kategória feleltethető meg, az 552011 semmiképpensem. Az ÖVTJ értelmezése tehát a Kormányrendelettel

ellentétesenhatározza meg a falusi szálláshelyek és az egyéb szálláshelyek csoportjait.Az NGM kérésére a nyáron felmértük, hogy falusi szállásadók közül hányanrendeltek online pénztárgépet. A kapott válaszok szerint

természetesmagánszemély egy se, csak azon egyéni vállalkozók vagy cégek rendelték meg,akiknél más profil miatt ez elkerülhetetlennek bizonyult.

 

 

a)variáció: a hivatkozott NGM rendelet 1. sz. mellékletének b) pontjában eléglenne az „55.1-55.3” részben a kötőjelet egy „és” szóval helyettesíteni, ezáltala falusi szálláshelyek máris mentesülhetnek e kötelezettség alól.

b)Tiszteletben tartva azt az alapvető jogkövetelményt, hogy egy alacsonyabbszintű jogszabály nem írhat felül egy

nálamagasabb szintű jogszabályt, az NGM rendeletet é

Partnereink

  • Bondproject
  • DPHTSZSZ
  • FVSZE
  • szociális farm